Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Gwarancja stosowana jest na etapie realizacji kontraktu, a zabezpiecza prawidłowe wykonanie prac będących przedmiotem takiego kontraktu. Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty wskazanej w gwarancji w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu przez przedsiębiorcę.