Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek

Gwarancja zabezpiecza terminowe i właściwe usunięcie wad i usterek ujawnionych po zakończeniu realizacji kontraktu. Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty wskazanej w gwarancji w przypadku, gdy przedsiębiorca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji jakości.